เอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัท

เอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

สำหรับท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองนั้น เมื่อคุณ จองชื่อบริษัท เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ คุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นจดทะเบียนบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปนี้นะคะ

1.บอจ.1 — แบบ บอจ.1 คือ หน้าหนังสือรับรอง นั่นเอง จะมีความพิเศษในการพิมพ์ออกมา คือ คุณต้องพิมพ์หน้าหลัง
2.บอจ.2 — แบบ บอจ.2 มี 2 หน้า สำหรับแบบฟอร์มนี้ คือ บริคณห์สนธิ นั่นเอง ในเอกสารนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อบริษัท และรายชื่อผู้ร่วมก่อการ (ภาษาทางการเขาว่างั้น จริง ๆ ก็คือผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทนั่นเองคะ) กรอกข้อมูลผู้เริ่มก่อการทุกคนให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อให้ผู้เริ่มก่อการเซ็นต์คะ ส่วนหน้า 2 เป็นรายละเอียดของคนเซ็นต์ รับรองลายมือชื่อ ก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้คนรับรองเซ็นต์จ้า
3.บอจ.3 — แบบ บอจ.3 คือ แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง มีทั้งหมด 2 หน้า
4. แบบ ก. —- แบบ ก. คือ แบบกรรมการเข้าใหม่ เป็ฯแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลกรรมการเข้าใหม่
5.แบบ ว.—- แบบ ว. คือ แบบวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท
7. แบบจองชื่อนิติบุคคล ( แบบจองชื่อนิติบุคคล ได้มาในขั้นตอนการจองชื่อบริษัท)
8. แบบ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คะ
9.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้
10.สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
11.สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
12.สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
13.แบบ สสช.1
14.แผนทีตั้งสำนักงาน
15.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
16. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
17.ตราสำคัญของบริษัท

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใกล้บ้านคุณนะคะ สำหรับสถานที่ในการไปจดทะเบียนบริษัท สำหรับ กรุงเทพมหานคร ดูได้ที่  จดทะเบียนบริษัทได้ที่ไหน