บอจ.5 คืออะไร

บอจ.5 คืออะไร  – บอจ.5 เป็นเอกสารสำคัญของบริษัทอีกหนึ่งฉบับที่แสดงถึงรายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้นบริษัท เรียกอีกอย่างว่า สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น วันจดจัดตั้งบริษัท วันประชุม ทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนหุ้นทั้งหมด และรายชื่อผู้ถือหุ้น ประกอบไปด้วย ชื่อ สกุล ที่อยู่ จำวนหุ้นที่ถือ ในบริษัท เป็นต้น

สำหรับการจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียน บริษัทจำกัด ในขั้นตอนแรกต้องมีการกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ให้ผู้กรอก กรอกรายละเอียดตามส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : ด้านบนสุดของสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จัดตั้งบริษัท วันประชุม จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น  มูลค่าหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น แบ่งตามสัญชาติ

ส่วนที่ 2 : กรอกรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้น โดยในการจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้น 3 คนขึ้นไป หากมีเยอะกว่า 3 คน ก็สามารถกรอกรายละเอียดลงไปในส่วนนี้ได้เลย โดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ อาชีพ จำวนหุ้นที่ถือ มูลค่าหุ้น เลขหมายหุ้น วันที่ที่ถือครองหุ้น

บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กรรมการลงชื่อ และประทับตราบริษัท  และนำ บอจ.5 หรือ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น แนบกับเอกสารจดทะเบียนบริษัทอื่น ๆ เพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD ต่อไป