จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ให้ผู้ประกอบดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) การบริการอินเทอร์เน็ต
3) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ทั่วไปก็จะเข้าตามเกณฑ์ข้อที่ 1 คือการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งถ้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง (ปรับวันละ 100 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง)

เตรียมตัวก่อนจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. จดทะเบียน Domain Name ด้วยตนเอง
2. จัดทำเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมออนไลน์
3. ข้อมูลในเว็บไซต์ต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ประกอบด้วย วิธีการสั่งซื้อ การชำระเงิน การส่งของ การรับประกันสินค้า และอื่นๆ

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดทำเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมออนไลน์ โดยมีเวลายื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการ
2. จัดเตรียมเอกสารไปยื่นจดทะเบียนที่สำนักงานเขต ติดต่อฝ่ายปกครอง

ฝ่ายปกครอง

– เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต 50 เขต (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ) หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการ กทม. (ครอบคลุมทั้ง 50 เขต)
– จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ)

สำนักงานเขตสายไหม เขตราชเทวี

3. หลังจากกรมฯอนุมัติแล้วจะส่ง Source Code มาทาง e-mail ให้เรานำเครื่องหมายรับรองไปติดตั้งที่เว็บไซต์ จะได้เครื่องหมาย DBD Registered ดังภาพต่อไปนี้

DBD-L-LOGO-register

 

เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยัน การมีตัวตนอยู่จริงของ

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเครื่องหมาย
1. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ , Social Media ทุกชนิดเช่น Facebook, Line, Instagram
2. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใต้พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
3. จำหน่ายสินค้า/บริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
2) แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

แบบ ทพ.

ตัวอย่างแบบ ทพ.

3) เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
4) Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
5) วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
6) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)
7) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับ มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
กรณีผู้ประกอบมิได้เจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม)
1) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า และ
2) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์

อัตราค่าธรรมเนียม
1) การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท
2) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ 20 บาท
3) การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท
อ่านเพิ่มเติมขั้นตอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. ได้ที่

วิธีจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง

หรือลองไปดูวีดีโอแนะนำภาพรวมทั้งหมดของการจดทะเบียนธุรกิจเมื่อขายสินค้าออนไลน์ มีทั้งจดทะเบียนพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. และการเสียภาษีเมื่อขายสินค้าออนไลน์ เขาแบ่งไว้ 2 ตอน ตาม Link ต่อไปนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 1

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 2