ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ตอนจบ )

ขออนุญาต,นำเที่ยว

สำหรับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ตอนที่ 5 ) เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ สำหรับการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวให้สมบูรณ์ ขั้นตอนนี้เป็นการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล ซึ่งต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นกับการท่องเที่ยวฯ  โดยให้ผู้ประกอบการ ดาวน์โหลด แบบ  สธก 2 จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวฯ มาค่ะ ในเอกสาร สธก2 เป็นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลและในเอกสารนี้จะมีคำอธิบายรายลเอียดและเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไปยื่นค่ะ โดยรายละเอียดคร่าว ๆ ตามนี้คะ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นขอใบอนุญาต มีดังนี้

1.แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล (สธก.2) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
2.หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน (กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่ง และกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551) และที่อยู่สำนักงานสาขา

3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

4.หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

5.ข้อบังคับของบริษัทหรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท (ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

6.รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์(หส.2)

7.สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง กรณีมีกรรมการต่างชาติ แนบสําเนาพาสปอร์ตและสําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (Work Permit) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

8.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง(ถ้ามี)

9.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

10.รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสํานักงาน กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

  • รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน  เห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดงเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสำนักงานชัดเจน จำนวน 2 รูป
  •   (ป้ายชื่อต้องเป็นภาษาไทยและมีลักษณะคงทนถาวร และรูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว )
  • รูปถ่ายด้านในสํานักงาน จํานวน 2 รูป (รูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว)

11. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
12. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน
13. สําเนากรมธรรมประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไมต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บ ไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว

14.หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
15. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว (เลือก ๑ แบบ)

–  กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร (ตามแบบที่กําหนด)

–  กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียรเช็ค สั่งจ่ายกรมการทองเที่ยว

อัตราค่าธรรมเนียมหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ทั่วไป รหัส 11/XXXX  หลักประกัน 200,000 บาท

นำเที่ยวจากต่างประเทศ   รหัส 14/XXXX  หลักประกัน 100,000 บาท

ในประเทศ   รหัส 12/XXXX  หลักประกัน   50,000 บาท
เฉพาะพื้นที่  รหัส 13/XXXX  หลักประกัน   10,000 บาท

16.ใบนําส่งหลักประกัน จํานวน ๒ แผ่น กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ

17.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ  2,000 บาท                                                18.ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองปี   ครั้งละ 1,000 บาท

หมายเหตุ กรณีมีสํานักงานสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ 10 – 12 ของสาขามาด้วย