ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ตอนที่ 4 )

เพิ่มวัตถุประสงค์,บริษัทนำเที่ยว

มาถึงขั้นตอนที่ 4  กันแล้ว  หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว แล้ว เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 เพื่อให้บริษัทฯ เป็นบริษัทนำเที่ยวเต็มรูปแบบ นั่นก็คือ ไปเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์การนำเที่ยวเข้าไปค่ะ บางบริษัท อาจต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ด้วย เพื่อให้สามารถใช้คำที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาต่อท้ายชื่อบริษัทได้ ดังที่กล่าวไว้แล้ว ใน ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว ตอนที่ 1 โดยขั้นตอนในการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท นั้นมีเอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(ในกรณีเพิ่มวัตถุประสงค์อย่างเดียว)

  1. แบบ บอจ.1
  2. แบบคำรับรองบริษัท
  3. แบบ บอจ.4
  4. แบบ ว. (รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม)
  5. แบบ สสช1
  6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  7. บัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ

สำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์และเปลี่ยนชื่อบริษัท ไปพร้อมกันนั้น สามารถที่จะทำได้ค่ะ โดยเริ่มจาก

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อทำการจองชื่อบริษัท
  2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นเปลี่ยนชื่อบริษัทและเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

– แบบ บอจ.1

– แบบคำรับรองบริษัท

– แบบ บอจ.4

– แบบ ว. (รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม)

– แบบ สสช1

– ใบจองชื่อบริษัท (ที่ได้รับการอนุมัติ)

– หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

– บัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ

ส่วนตัวอย่างสำหรับการกรอกข้อมูลนั้น สามารถดูได้จากเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือก จดทะเบียนธุรกิจ จากนั้นเลือก บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน จากนั้นเลือกหัวข้อที่เราต้องการดูตัวอย่าง ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีรายละเอียดและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มไว้ให้ดูค่ะ