ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว (ตอนที่ 3 )

จัดตั้ง,ธุรกิจนำเที่ยว

จัดตั้ง-ธุรกิจนำเที่ยว ตอนที่ 3

สำหรับการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยว ตอนที่ 3 นี้ เป็นขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว  เมื่อจัดตั้งบริษัทกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในแต่ละพื้นที่ซึ่งสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อไปยื่นขอหนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว โดยขั้นตอนและเอกสาร มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว

1.ไปติดต่อที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

สามารถค้นห้าข้อมูลสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และดาวน์โหลดเอกสารคำขอจดทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

2.กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต้องไปด้วยตนเองไม่สามารถมอบอำนาจได้ เพื่อไปสัมภาษณ์

3.เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย  คือ

– หนังสือรับรอง ไม่เกิน 1 เดือน (เซ็นต์รับรองและประทับตราสำคัญบริษัท)

– บอจ.5 ไม่เกิน 6 เดือน (เซ็นต์รับรองและประทับตราสำคัญบริษัท)

– สำเนาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (เซ็นต์รับรองและประทับตราสำคัญบริษัท)

– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกคน (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

4.เมื่อไปยื่นแล้วต้องรอเอกสาร 15-20 วัน ที่จะได้หนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว

เมื่อยื่นเอกสารและกรรมการไปสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ต้องรออีกประมาณ 15-20 วันจะได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวค่ะ